C

Certificate Standard for Reproductive Medicine Technology Services

หนังสือรับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ (ค.ท.พ. 9) (Certificate Standard for Reproductive Medicine Technology Services)