C

Certificate of grant of patent

หนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออนุสิทธิบัตร (Certificate of grant of patent)