F

Freight Transport License

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ขส.บ. 12 ง.) (Freight Transport License)