V

Vessel Certificate 285

ใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป Version ล่าสุด 1.0 (ใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285) (Vessel Certificate 285)