การแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน กรณีไม่มีข้อสังเกต/ มีข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะ แต่ไม่อาจส่งข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีได้ (แบบแจ้งผู้กำกับดูแล) (แบบ กง.1-1) (Management Letter FA1-1)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-ManagementLetterFA1A1-V1.0.0.xlsx Loading commit data...