เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเนื่อหาไฟล์ excel Specification
เพิ่ม code list ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ
เปลี่ยนแปลง schema path
เพิ่มไฟล์ schematron
เปลี่ยนเนื้อหาของ  MessageInfo โดยเปลี่ยนเลข Version และ schemaPath