1.ปรับปรุงไฟล์ Codelist ตำบล อำเภอ จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน
2.เปลี่ยนการอ้างถึง Codelist จาก D17B มาเป็น D19A 
3.ปรับปรุงการอ้างถึงไฟล์ Thai_MessageFuctionCode ให้กับ element purposecode

1.ปรับปรุงไฟล์ Codelist ตำบล อำเภอ จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน 2.เปลี่ยนการอ้างถึง Codelist จาก D17B มาเป็น D19A 3.ปรับปรุงการอ้างถึงไฟล์ Thai_MessageFuctionCode ให้กับ element purposecode