Skip to content
- ลบรายการข้อมูล 3.3.6 Payment Terms และรายการข้อมูลย่อย รวมเป็นลบทั้งหมด 4 รายการ
- เพิ่มรายการข้อมูล 3.3.4 Payment Means และรายการข้อมูลย่อย รวมเป็นเพิ่มทั้งหมด 3 รายการ
- ลบรหัสระบุเงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms Type Code)
- เพิ่มรหัสวิธีการชำระเงิน (Payment Means Code)